Hafan > Digwyddiadau > Gefeillio

Ers 1988, mae Llandudno wedi'i gefeillio gyda thref Wormhout yng ngogledd Ffrainc. Mae'r Cyngor Tref yn cefnogi ac yn trefnu ymweliadau diwylliannol rhwng Llandudno a Wormhout bob blwyddyn er mwyn rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd sydd â diddordeb ddod i adnabod a dod yn ffrindiau gyda'n cymheiriaid Ffrengig.

Cyfnewid o Wormhout

Mae ychydig dros 50 o bobl o Wormhout yn teithio i Landudno am benwythnos o letygarwch gyda theuluoedd lletyol sy’n gwirfoddoli i roi llety i'r teuluoedd Ffrengig yn ystod eu hymweliad. Mae'r ymweliad fel arfer yn digwydd ym mis Ebrill gyda llawer o ymweliadau yn ac o gwmpas Llandudno wedi'u trefnu yn ystod y penwythnos.

Taith Bêl-droed Wormhout

Bob blwyddyn, ym mis Mai fel arfer, caiff tîm o 20 o ddisgyblion o ysgolion cynradd lleol, gyda'u hathrawon, eu gwahodd i gystadlu yn Nhwrnamaint Bêl-Droed Iau Ryngwladol Wormhout. Yn ogystal â chymryd rhan yn y twrnamaint, mae'r disgyblion yn gallu ymgolli yn hanes y dref a'r ardaloedd cyfagos.

Ymweliad mis Gorffennaf i Wormhout

Bob mis Gorffennaf, caiff ymweliad i Wormhout ei drefnu er mwyn cyd-daro gyda gŵyl gerddoriaeth a charnifal Wormhout, gyda thua 55 o bobl o Landudno yn mynd ar y daith. Mae pawb sy'n mynd ar y daith yn cyfrannu tuag at gost y daith. Mae teuluoedd lletyol Ffrengig a Chyngor Tref Wormhout yn darparu llety. Mae'r rheiny sy'n mynd ar y daith yn gallu dysgu am hanes Wormhout a thalu teyrnged i'r rhai roddodd eu bywydau yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac yn arbennig rheiny fu farw yn ystod lladdfa Wormhout yn 1940.
Yn anffodus ni fu modd inni gynnal ymweliadau Gefeillio Trefi yn 2020 a 2021 yn sgil y pandemig Covid-19. Fodd bynnag, rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr o’n Tref Gefeilliol ac ymweld â Wormhout yn y man, unwaith caiff cyfyngiadau Covid-19 eu lleddfu.


Digwyddiadau