Hafan > Maerol > Y Maer

Y Maer

Cllr Greg J T Robbins, 2023-2024

Cafodd Maer newydd Llandudno, y Cyng. Greg J T Robbins ei hurddo ar ddydd Gwener, Mai’r 26fed 2023. Cynhaliwyd y seremoni yn yr Ystafell Gyfarfod, Neuadd y Dref Llandudno. Roedd modd i aelodau’r Cyngor Tref fod yn bresennol yn y digwyddiad neu ymuno ar-lein dros Zoom. Fe gafodd y seremoni ei ffrydio’n fyw i’r cyhoedd allu ei gwylio hefyd.

Bu i’r Cyng. Robbins dalu teyrnged i’r Maer blaenorol, y Cyng. Carol Marubbi ac fe estynnodd ddiolch iddo am ei holl waith caled ar ran y Cyngor yn ystod ei flwyddyn Faerol.

Bu i’r cyn-Faer, y Cyng. Marubbi gynnig ei gefnogaeth a dymuno blwyddyn lwyddiannus a llon iddi yn ei swydd. Cafodd Mrs Debbie Robbins ei hurddo fel Maeres yn ogystal.

Digwyddiadau Maerol

Mae gan y Maer ddyddiadur llawn digwyddiadau sy’n amrywio o achlysuron Dinesig yn Llandudno a threfi cyfagos, i agor siopau a busnesau eraill, cyflwyno gwobrau mewn seremonïau cymdeithasol a chwaraeon, a mynychu digwyddiadau wedi’u trefnu gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol.  
Os hoffech chi wahodd y Maer i fynychu digwyddiad rydych yn ei drefnu, cysylltwch gydag Ysgrifennydd y Maer ar 01492 879130 neu e-bostiwch
assistant@llandudno.gov.uk 

Manylion Bywgraffig

Daw teulu tad diweddar y Maer o’r ardal. Roedd ei daid yn berchen ar fferm yng Nghyffordd Llandudno a chanddo berthnasau yn cynnal siop a chaffi yn Llandudno
tan ychydig flynyddoedd yn ôl.

Bu’n gweithio fel Rheolwr Contractau ar ran cwmni adeiladu lleol a bu ynghlwm â’r diwydiant ers cychwyn gweithio ar Dwnnel Conwy ym 1987 ar ran Tarmac Construction. Mae’n briod gyda Debbie a chanddo ddwy ferch sydd wedi tyfu fyny, Kira a Holly a dau o wyrion, Elysia a Jack. Mae’n hoff iawn o anifeiliaid ac mae ganddo gi a chath ar hyn o bryd. 

Bu’n aelod o Gyngor Tref Llandudno ers 2008, 15 mlynedd yn ôl. Bu’n Cadeirio’r Pwyllgor Cynllunio a Thrafnidiaeth am flynyddoedd lawer ac mae’n aelod gweithgar dros ben ar lu o bwyllgorau ac is-bwyllgorau eraill gan gynnwys Gefeillio Trefi, Gwasanaethau Cymunedol a Chyllid a Dibenion Cyffredinol.

At hyn, mae’n cynrychioli’r Cyngor Tref ar ran Grŵp Ymgynghorol Rheoli’r Gogarth ac mae wedi cynrychioli’r cyngor ar Gymdeithas Tramiau Ysgafn Llandudno a Bae Colwyn yn ogystal ag Amgueddfa Llandudno ymhlith llawer o grwpiau eraill.

Bu hefyd yn Gynghorydd Sir ac yn ddeiliad portffolio’r Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar Bwyllgor Gwaith Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o Fehefin 2019 hyd at Fai 2022. Fe lwyddodd i sicrhau bod yr holl wasanaethau casglu gwastraff yn parhau i fod ar waith drwy gydol y pandemig ac roedd gofyn iddo fynd i’r afael â sawl her arall. 

Mae hefyd yn Drysorydd ar ran Cynghrair Dartiau Llandudno a’r Fro, yn Llywodraethwr ar ran Ysgol Gogarth ac mae wrthi’n cyflawni ei ail gyfnod fel Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethwyr yn Ysgol Morfa Rhianedd. Bu’n Gadeirydd ar Swae Fictoraidd Llandudno unwaith hefyd.

Canlyniadau Llandudno yn ei Blodau 2023

Roedd y beirniaid wrth eu bodd gyda safon y ceisiadau a bydd Maer Llandudno, y Cyng. Greg J T Robbins yn cyflwyno tystysgrifau i’r enillwyr a chwpanau / tariannau i enillwyr categorïau mewn Seremoni Wobrwyo ar Fedi’r 26ain 2023. Byddwn yn cyhoeddi Prif Enillydd yr Ardd Orau, yr Ardd Orau yn Ward y Maer a’r Prif Enillydd ar gyfer 2023 yn y seremoni.

Hoffai’r Pwyllgor estyn diolch i bawb wnaeth gystadlu ac rydym yn gobeithio y byddwch chi’n rhoi cynnig arall arni’r flwyddyn nesaf.
I wybod mwy
E-bost: assistant@llandudno.gov.uk
Ffôn: 01492 879130 (10yb – 3yp Llun - Gwener)