Hafan > Y Cyngor > Beth mae'r Cyngor yn ei wneud

Cyngor Tref Llandudno ydy haen agosaf llywodraeth leol at bobl y dref. Cafodd ei ffurfio 49 mlynedd yn ôl yn sgil ad-drefnu llywodraeth leol ym 1974. Mae 20 o Gynghorwyr sy’n cynrychioli pum ward (Craig Y Don, Gogarth, Mostyn, Penrhyn a Thudno). Mae hyn yn gyfanswm poblogaeth o tua 20,603 (amcangyfrif 2020).

Mae Cyngor Tref Llandudno’n cyfarfod nos Wener am 7yh. Mae tri Phwyllgor Sefydlog: Twristiaeth a Gwasanaethau Cymunedol, Cyllid a Dibenion Cyffredinol, a Chynllunio a Thrafnidiaeth. Mae cylched gyflawn y cyfarfodydd i’w gweld ar y wefan, o dan y pennawd ‘Dyddiadau Cyfarfodydd y Cyngor.’ Mae yna hefyd amrywiaeth o is-bwyllgorau, sy’n cyfarfod drwy’r flwyddyn fel bo’r angen. Mae’r prif rai wedi eu rhestru isod.

Mae Cyfarfod Blynyddoedd y Cyngor ym mis Mai ac yn y cyfarfod yma yr etholir y Maer a’r Dirprwy Faer o blith yr Aelodau.

Gweithio mewn partneriaeth:

Mae Cyngor Tref Llandudno yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar lawer o brosiectau sy’n fuddiol i’r dref. Mae’r prosiectau hyn yn cynnwys: Darpariaeth Cynllun Chwarae, meysydd chwarae, darparu safleoedd bws, biniau sbwriel a heyrn stryd,  goleuo Gerddi’r Fach, Pwll Nofio Llandudno a Theledu Cylch Cyfyng. Mae Cyngor y Dref hefyd yn cynrychioli’r ardal leol fel ymgynghorydd ar lawer o faterion, yn cynnwys Cynllunio a Datblygu. Mae hefyd yn cynrychioli’r gymuned mewn llawer o sefydliadau yn cynnwys Cymdeithas Cynghorau Tref a Chymunedau Mawr Gogledd Cymru, Llandudno Coastal Forum, the Llandudno Local Area Forum ac amryw o sefydliadau cymunedol eraill.

Mae gan pob cyngor tref a chymuned bwerau wedi eu rhoi gan y Llywodraeth, yn cynnwys awdurdod i godi arian. Mae Cyngor Tref Llandudno yn codi arian yn bennaf drwy Dreth Cyngor drwy archebiant blynyddol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae rhan fwyaf yr arian yn mynd yn ôl i’r gymuned. Mae’r Cyngor hefyd yn ceisio manteisio ar ffynonellau cyllid eraill megis: chwilio am noddwyr a rhoddion ar gyfer cystadlaethau neu ddigwyddiadau.

STRWYTHUR Y CYNGOR:


Cyngor

Pwyllgor Twristiaeth a Gwasanaethau Cymunedol

 • Is Bwyllgor Gorymdaith y Nadolig

 • Is Bwyllgor Goleuadau Addurnol

 • Is Bwyllgor Llandudno yn ei Blodau

 • Is Bwyllgor Miss Alice

 • Pwyllgor Gefeillio’r Dref

 • Pwyllgor Gwaith Gwella Canol y Dref

 • Fireworks Sub-Committee

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

 • Is Bwyllgor Sifig

 • Is Bwyllgor Grantiau

 • Is Bwyllgor Staffio

 • West Shore (Tram) Shelter Working Party

 • Town Hall Working Party

 • Website Working Party

 • Standing Orders Working Party

 • Boundaries Sub-Committee

Pwyllgor Cynllunio a Thrafnidiaeth

 • Is Bwyllgor Trafnidiaeth a Hawliau Tramwy Cyhoeddus

DIGWYDDIADAU SIFIG:


 • Penodi’r Maer (Mai)

 • Sul Sifig(Gorffennaf)

 • Sul y Cofio (Tachwedd)

 • Gorymdaith Ryddfraint (dwywaith y flwyddyn)

DATHLIADAU BLYNYDDOL:


 • Gorymdaith y Nadolig

 • Tân Gwyllt

 • Cystadleuaeth Llandudno yn ei Blodau

 • Cystadleuaeth Miss Alice

 • Cystadleuaeth Cymru yn ei blodau gan y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol

 • Goleuadau’r Nadolig

 • Digwyddiadau Gefeillio’r Dref

 • Goleuadau Addurno Haf a Gaeaf

GWASANAETHAU A CHYFLEUSTERAU:


 • Goleuadau Addurno a Goleuadau Nadolig

 • Torri Gwair Llwybrau Cyhoeddus Llandudno

 • Carreg Goffa, y Promenâd

 • Carreg Goffa, Ochr y Penrhyn

 • Carreg Goffa, Sant Tudno

 • Parc Ochr y Penrhyn

 • Maes Ochr y Penrhyn

 • Gerddi Biwmares

 • Cerflun y Gwningen Wen

 • Safle Tram Penmorfa

 • Meini Coffa (Victoria a Ted yr Ogof)

GRANTIAU:


 •  Grantiau i grwpiau cymunedol/gwirfoddol